Elektrik Ve Mekanik Bakım Hizmetleri

Periyodik Bakımın Önemi

 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından önemlidir.
 • Çalışma ve yaşam alanlarında yüksek performans ve konfor sağlar.
 • Ekipmanlara güvenli bir şekilde çalışma olanağı sağlar.
 • Tesiste, elektrik ile çalışan ekipmanların dağınık duruşlarını engeller.
 • Kullanılan ekipmanların ömrünü uzatır.
 • Meydana gelecek arızalar önlendiği için işletme maliyetleri azalır.
 • Meydana gelebilecek zaman ve üretim kayıpları engellenir.

Topraklamada Bakım

Topraklama uygulamaları Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği referans alınarak hazırlanır ve projelendirilir. Bu yönetmelik EN (Avrupa Standartları), HD, IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) ve VDE(Alman Standartlar Enstitüsü) gibi ulusal komitelerin standartları baz alınarak hazırlanmıştır.

Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrolü, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği madde 10 – a’ da açıklandığı üzere her topraklama tesisi, montaj esnasında ve işletme aşamalarında periyodik olarak kontrol edilmelidir.

 • Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı yapan tesisler için topraklama bakımının 2 yılda bir defa yapılması gereklidir.
 • Enerji nakil ve dağıtım hatları için ise 5 yılda bir bakım yaptırılması önerilmektedir.
 • Sanayi tesisleri ve ticaret merkezlerinde topraklama ile ilgili direnç muayenesi ve bakımı her yıl yapılmalıdır. Topraklamayla alakalı olan muayene, kontrol ve ölçme de 2 yılda bir yaptırılmalıdır.
 • Sabit işletme elemanlarının bakımını her yıl yaptırmak gerekiyorken, yer değiştirme durumu olan elemanların topraklama bakımı ise 6 ayda bir yapılmalıdır.
 • Yasal olarak zorunlu olan Topraklama Bakımı bir yılı aşmaması gereken işletmeler ise; parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışan iş yerleri şeklinde sıralamak mümkündür.

Paratoner Topraklama Kontrolü ve Ölçümü

Türk Standartları Enstitüsü tarafından 04.12.1990 tarihinde yayınlanarak 4.1.1976 gün ve 7/11204 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlükte bulunan TS622; “Yapıların Yıldırımdan Korunması Kuralları” madde 2.11.2’ye göre “Muayeneler tercihen 12 ayı geçmeyen sabit aralıklar ile tekrarlanmalıdır.”

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayınlanan Genel Teknik Şartnameler, Bölüm 7, Yapı işleri Genel Teknik Şartnamesi madde 47.15.1’e göre yıldırımdan korunma tesisatlarının her çeşidinin bakımı periyodik olarak yılda bir kere yapılacaktır.”

Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü‘ne göre de paratoner topraklama ölçümü bakımlarının yapılması zorunludur.

Motorlarda Bakım

Uygun bakım yapılmadığında motordaki kayıplar daha yüksek değerlere çıkabilir.

 • Uygun olmayan yağlama motorda ve bağlı olduğu tahrik sisteminde sürtünme artışına neden olabilir.
 • Sıcaklık arttıkça iletkenlerdeki elektrik direnci artacağından havalandırma giriş çıkışları ve soğutma sistemleri engellenir ve kirlenirse motordaki direnç kayıpları artar. Motorları olabildiğince serin durumda çalıştırmak için tozların motor açıklıklarında toplanmasına izin verilmemelidir.
 • Yatakların (Rulmanların) yağlanması sırasında gereken dikkat gösterilmelidir. Motor yataklarından sızan fazlalık yağ veya gres, motor sargılarına girebilir ve motorun yalıtımını etkileyerek erken arızalanmaya neden olabilir.
 • Motorun aşırı veya düşük yüklü durumda olmamasını sağlamak için yük kontrolü yapılmalıdır.
 • Yataklarındaki aşınmayı ve motor vantilatörlerindeki kirlenmeyi engellemek için yılda en az 1 kez bakım yapılmalıdır.
 • Eksen kaçıklığı olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Eksen kaçıklığı, motor ve tahrik elemanının her ikisinde de hasarlanmaya yol açarak şaft ve yatakların çabuk aşınmasına neden olur.
 • Kirli komütatörler motor verimini çok etkilediğinden dolayı temiz tutulmalıdır. Aşınmış fırçalar artan elektrik direnci nedeniyle motorun çalışma verimini düşürür ve dönen bölümlere zarar verebilir.